Naturbruk i Sverige

Naturbruk är ett samlingsord för aktiviteter som har med djur och natur att göra. Till naturbruk räknas djurskötsel, jordbruk, skogsbruk, viltvård, jakt och fiske. Idag finns flera skolor och kurser som är inriktade på naturbruk för att utbilda fler till dessa yrken.

Jordbruket
Jordbruk innebär skötsel av jorden och odling av växter, ofta i syfte att få fram föda. Detta är en otroligt viktig del i svenskt naturbruk. Med jordbruk menas att man bearbetar och på så sätt utnyttjar åkrar och betesmark för att odla mat, producera foder åt djur samt för att få fram råvaror som kan användas till industri – och energiändamål. Jordbruket är med andra ord en livsviktig del inom Sveriges naturbruk för att människor och djur ska kunna klara sig. Jordbruket är ofta kombinerat med skogsbruket.

Skogsbruket
Skogsbruket i Sverige är något som är mycket nödvändigt för samhällsekonomin. Skogsbruk innebär skötsel av skogen samt utnyttjande av denna i syfte att tillverka ved, papper, timmer och andra träprodukter. Naturbruk när det handlar om skog är mycket nödvändig för människan och samhället men kräver också mer av människorna som sköter om det. Det är viktigt med miljöhänsyn och det är även viktigt att det finns skog kvar då den skapar välmående hos människor.

Djurskötsel
En annan sak som är viktig för Sveriges naturbruk är djurskötseln. Denna är viktig både för djurens bästa, för oss människor och för ekonomin. Djurskötsel innebär uppfödning, dressyr, vård och avel av djur som lever delvis eller helt i fångenskap. Syftet med denna typ av naturbruk är att producera livsmedel, forskning och naturskydd. Den allra största av dessa anledningar är naturligtvis köttproduktion för livsmedel vilket gör djurskötseln till en naturlig del i Sveriges naturbruk.

Fiske
Fiske är också en viktig del inom naturbruk. Fiske är samma sak som djurskötsel med skillnaden att djuren här lever i vatten. Detta kan ske både som yrke, det vill säga om man jobbar som fiskare, och som fritidsaktivitet. Länderna inom EU har de senaste åren fått minska på fisket för att inte rubba ekosystemet, detta på grund av att torsken höll på att utrotas. I Sverige finns många fina kuststräckor som är rika på fisk och varje år fångas här fisk för ungefär 1 miljard kronor. Av den fisken är 75 % så kallad foderfisk, det vill säga fisk som används som föda till fiskar i fiskodlingar.